Triangle Postals

  • Aquesta pàgina web està oberta a totes les persones que vulguin posar-hi la/les seva/es foto/s de representacions d'animals de la ciutat de Barcelona.
  • La propietat intelectual de cada fotografia serà de l'autor de la mateixa. No obstant, l'editorial Triangle Postals SL no es fa responsable de l'ús que els usuaris d'aquesta web facin de les fotografies que es descarreguin.
  • L'editorial farà una tria de les fotografies abans de publicar-les. Tindran prioritat aquelles que aportin un animal nou o una visió original dels animals que ja hi siguin.